Báo cáo tiến độ thực hiện:

Dựa vào các báo cáo tiến độ của các đội gửi lên và tiến độ khảo sát thực tế, Ban quản lý Công trình cần soạn thảo báo cáo thi công công trình để nhà quản lý theo dõi được tiến độ từng hạng mục công việc, số lượng nhân công, vật tư, máy đã sử dụng dễ dàng hơn, từ đó đưa ra các phương án điều hành, điều chỉnh và đôn đốc tiến độ thi công.

Báo cáo thi công tháng: dựa trên các công việc trong kế hoạch sản lượng cùng tháng với tháng lập báo cáo và các công việc phát sinh ngoài kế hoạch trong phiếu nghiệm thu hiện trường, chỉ huy công trường sẽ thực hiện lập báo cáo thi công tháng.

Trên mỗi báo cáo thi công tháng trên hệ thống phần mềm iBom.PM gồm có 6 loại báo cáo sau:

– Báo cáo khối lượng hoàn thành: cho phép nhà quản lý theo dõi, so sánh được khối lượng công việc thực tế hoàn thành trong tháng so với khối lượng công việc nhận thầu và khối lượng công việc theo kế hoạch cùng với mức đơn giá/chi phí nhận thầu so với chi phí thực tế thực hiện khối lượng công việc đó trong tháng

– Báo cáo khối lượng dở dang: cho phép người lập báo cáo báo cáo những hạng mục công việc vẫn dở dang và đang trong quá trình hoàn thiện.

– Tổng hợp định mức vật tư: cho phép ban quản lý công trình báo cáo lên nhà quản lý về tình hình sử dụng vật tư thực tế trong tháng so với định mức kế hoạch.